Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Pojazdy / wagony kolejowe - węglarka

wagony kolejowe - węglarka

Lokalizacja: Nysa

Sygnatura:

Symbol:


Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Spółki pod firmą: Logistics & Transport Company Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle, pod sygn. akt OP1O/GUp/10/2022, oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert tabor kolejowy w postaci 53 wagonów towarowych typu węglarka. Minimalna cena za poszczególne wagony wynosi od 204.000 złotych do 400.000 złotych (w zależności od typu i roku produkcji) zł netto za wagon.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

  1. złożenie pisemnej oferty listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku, do godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka Mariusza Jedynak pod adresem: 48-304 Nysa, ul. Mariacka 24/3). Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie Oferenta ze wskazaniem adresu korespondencyjnego wraz z widoczną informacją o treści: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP RUCHOMOŚCI – TABÓR KOLEJOWY, SYGN. AKT OP1O/GUP/10/2022”;
  2. wpłata wadium 10% wartości każdej z ruchomości objętych ofertą z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Wadium wnosi się na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 90 1050 1490 1000 0090 3286 8920, z podaniem tytułu przelewu: „WADIUM W KONKURSIE NA ZAKUP RUCHOMOŚCI, SYGN. AKT OP1O/GUP/10/2022” oraz oznaczenia Oferenta.

 

Jednocześnie syndyk informuje, że z uwagi na wydzierżawienie objętych postępowaniem konkursowym pojazdów, ich wydanie kupującemu nastąpi po rozwiązaniu stosownych umów.

 

Szczegółowe informacje o ruchomościach można uzyskać na portalu publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

 

Cena: 204 000.00 zł