Szukana fraza

Lokalizacja

Sygnatura

Symbol

Jesteś tutaj: Nieruchomości / Łambinowice nieruchomość gospodarcza

Łambinowice nieruchomość gospodarcza

Lokalizacja: Łambinowice

Sygnatura: V GUp 364/21

Symbol:


Syndyk w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 364/21 of, oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

prawo użytkowania wieczystego działek nr 449/30 i 449/45, stanowiących tereny przemysłowe, łącznego obszaru 0,1716 ha, położonych w Łambinowicach, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, dla którego to prawa prowadzona jest w Sądzie Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OP1N/00081258/8 oraz własności budynku magazynowego, położonego w Łambinowicach przy ulicy Fabrycznej 2, gmina Łambinowice, stanowiącego odrębną nieruchomość, za cenę nie niższą niż cena oszacowania równą 414.000,00 złotych.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

1. złożenie oferty dotyczącej wskazanej nieruchomości, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 364/21 of, osobiście w Kancelarii Syndyka, w terminie do dnia 7 lutego 2023 roku, do godz. 13:00 (adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Mariacka 24/3, 48-304 Nysa), bądź przesłanej na wskazany adres za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

2. wpłata wadium w wysokości 45.000,00 złotych na rachunek masy upadłości: Santander Bank Polska S.A. 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com

 

 

 

Cena: 414 000.00 zł